Indian Centre for Space Physics
43, Chalantika, Garia Station Road, Kolkata, India. 700 084.


 
    

Ph.D. Thesis from ICSP

    Dr. Samir Mandal
    Dr. P. K. Jana

    Dr. D. Bhaumik

    Dr. R. Chattopadhyay

    Dr. Sabyasachi Pal

    Dr. Kinsuk Acharyya

    Dr. Prasad Basu

    Dr. Ankan Das

    Dr. Ritabrata Sarkar

    Dr. Broja Gopal Dutta

    Dr. Dipak Debnath

    Dr. Chandra Bahadur Singh

    Dr. Sudipta Sasmal

    Dr. Partha Sarathi Pal

    Dr. Sourav  palit

    Dr. Sujay Pal
    Dr. Santanu Mondal

    Dr. Dipen Sahu

    Dr. Asit Kumar Choudhury

    Dr. Surya Kanta Maji

    Dr. Arka Chatterjee

    Dr. Suman Chakraborty

    Dr. Aslam Ali Molla
 
   Dr. Shreeram Nagarkoti

   Dr. Prasanta Gorai

   Dr. Arghajit Jana